Ebu Derda Türbe Kitabesi

Zal Paşa Caddesi üzerinde ve Cezeri Kasım Paşa Camii ile Zal Mahmud Paşa Camii arasındadır.

Kitabesi:

Şâh-ı âlem himmetiyle hak bu kim bulmaktadır.

Mülk’ü millet zâhir ve bâtında ahsen-i intizâm

Bir tarafdan her kıla’ ve bir taraftan her bikâ’

Nev-benev ihya pezîr olmakda ber-vefk-i meram

İşbu meşhed işte olmuşken Sahâbi’i muzâf

Olmamışdı ahd-i sâbıkda karin-i ihtimam

Eyledi inşâsını ferman ziyaret eyleyüb

Ömrü efzûn olsun ol Hâkân-ı irfan irtisam

Kıldı mi’mâr-ı kalem târihin inşâ Es’ada

Yapdı şeh Mahmud Ebû’d-Derdâ içün ra’nâ makam

1251 (1835)

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.