Büyük Dedemin Şiirleri

“BALABANLI ŞAİR ÖMER HULÛSİ BAYLAR ŞİİRLERİ VE AİLESİ” Kitabım Çeviribilim Yayınlarından çıktı!

Balabanlı şair Ömer Hulûsi Baylar (1875-1940) uzun seneler Yemen ve Balkan cephelerinde askerlik yapmış, Balaban’a dönünce de çerçiliğe başlamış ve ömrünün uzun bir kısmını yine gurbette geçirmiştir. Memleket ve evlat hasretini şiirlere döken şair bu şiirlerle önemli bir şöhrete ulaşmıştır. Balaban’da şiirleri kitaplara giren ve Ankara Radyosu’nda şiirleri okunan ilk şairin o olduğu bilinmektedir.

Bu kitapta Ömer Hulûsi’nin çeşitli kaynaklardan derlenen, yazıya geçirilmiş şiirlerini, çocuklarının ve akrabalarının hayatlarını ve şiirlerini bulacaksınız.

“Çekelim minneti sabreyle gönül

Tecelli yerini bulana kadar

Gece, gündüz çalış rızık yolunda

İnsan rahat olmaz ölene kadar”

#Balaban #Darende #Elazığ #Sivas #Malatya #şair #şiir #Baylar #AliBaylar

Cibali Ayakapı Hamamı Kitabesi

Cibali Ayakapı Hamamı Kitabesi

Bihamdillâh bu cây-ı hurrem-âbâd
Hezâran sa‘y ile buldu çün itmâm
Bu âlî menzile denildi târîh
Ki yüzü suyudur şehrin bu hammâm
Hicri 990 – Miladi 1582

Mimar Sinan tarafından yapılan bu hamam İstanbul Fatih İlçesi Cibali Semtinde bulunuyor.

BEYAZIT-I CEDİT CAMİ – KARAKÖY – İSTANBUL

Osmanlıca kitabesinde yazanların çözümlemesi:

Bayezid Camiini mahvetmişdi şiddet-i nar
Nice eshab-ı hamiyyet say ile kıldı imar

Geçme iç âb-ı zilalden, şifadır yar-u ağyara
Çeşmenin baniyesi Saraylı Şekerpare

Mercan Mirâhor Hasan Ağa Çeşmesi

İstanbul Fatih İsmetiye Caddesi’nde bulunan Mirâhor Hasan Ağa Çeşmesi Çözümlemesi


1
Rikâb-ı Hazret-i Hân Ahmed-i muzafferde
Hulûs ile nice müddet edâ-yı hizmet eden
2
Hasan Ağa kim odur mirâhûr-ı evvel
Sehâ vü lûtf ile mevsûf kân-ı hulk-ı hasen
3
Kemâl-i cûd ile bir çeşme kıldı cârî kim
Safâ vü neş’e bulur dem-be-dem zülâlin içen
4
Cenâb-ı Hazret-i Feyyâzdan budur mes’ûl
Eserlerin ede zîb-i kabûl ile ahsen
5
Dedim bu menbaʽ-ı dil-cûya Hâfızâ târîh
“Adîl-i çeşme-i âb-ı hayât ayn-ı hasen”


Hicri 1133 / Miladi 1720-21


Muzaffer padişah Ahmet Han Hazretleri’nin huzurunda ihlâs ile çok zaman hizmet eden mirâhûr-ı evvel Hasan Ağa, cömertlikle tavsif olunmuş güzel ahlâk kaynağı bir zattır.

Cömertliğinden öyle bir çeşme akıttı ki tatlı suyundan içen her zaman safa ve neşe bulur.

Feyyâz olan Allah’dan istenen, eserlerini güzel bir kabul ile güzelleştirsin.

Ey Hafız, bu gönüle hoş gelen su menbâına tarih söyledim: “Ölümsüzlük suyu çeşmesinin eşi, güzel çeşme.”

MÎRÂHUR (ﻣﻴﺮﺍﺧﻮﺭ)  (Fars. mіr “bey, emîr” ve āḫūr “ahır” ile mіr-i āḫūr mіr-āḫūr
Sarayda atların bakımı ve yönetimiyle görevli kimse, imrahor


Hatice Kadın Çeşmesi

Bu çeşme-i zemzem-âsâ mahz-ı ayn-ı rahmet-i Hakdır  

Ki Mektûbî Emin Efendi rûhıyçün olup icrâ 

Kemâl-i şefkatinden bu mahalde mâderi anın

Hatice Kadın etdi sarf-ı Tayyib-i mâl ile ihyâ 

Hudâ banisini hem oğlunu cennetde cem’itsün 

İkisin dahi âb-ı Kevser ile eyleyüb irvâ

Bu hayre Behçeti çok hizmet itdi hem didi târih

Suyun buldu yerinde âb-ı dil-cû çeşme-i ra’nâ
H. 1193/ M. 1779–1780 tarihinde inşa edilen Hatice Kadın Çeşmesi, bir anne tarafından oğlu adına yaptırılan çeşmelerden bir tanesidir. Çeşme kitabesinde Hatice Kadın isimli şahsın, oğlu Mektubi Emin Efendi’nin ruhu için yapıldığı ifade edilmiş ve anne ile oğlun Cennette buluşması temennisinde bulunulmuştur.

Buddha Heykeli Alırken…

Tayland’da birçok yerde dikkatimi çeken bir not gördüm. “Buddha’nın kafasını satın almayın! Saygısızlık etmeyin!” diye 

Turistik dükkanlarda “Buddha’nın Kafası – Buddha’s Head” olarak satılan heykelleri dindar budistler hoş karşılamıyorlar. Onlara göre Buddha’nın kafası sadece kötü anlamlara gelmekte. Bir nevi kafası kesilmiş Buddha olarak düşünüyorlar bu durumu ve hoşlanmıyorlar.

İnançlara saygı çerçevesinde bakıldığında saygı ile karşılanması gereken bir durum bu.

O nedenle eğer Buddha heykeli alacaksanız bütün beden olan heykelcikleri alarak onlara saygınızı gösterebilirsiniz.