Bir Mezartaşı – Fatih / İstanbul

 

 

Hüve’l Hayyu’l Bakî

El çekip bil cümleden ettim bekâya rihleti
Terk edip geriye malı mülkü devleti
Kim gelip kabrimi ziyaret eyleyen ihvânımız
Okusunlar ruhum için “Kul Huvallah” ayeti
Sâbık Etmekçiler (ekmekçiler) Kethudâsı merhûm
v’ağfûr ilâ rahmeti rabbihi’l Ğafûr El-Hâc
Hasan Ağanın ruhu için el-Fatiha
Sene 1243 Hicri (Miladi 1828)
Fî 24 Cemâziyel Evvel

Fatih’ten bir Mezartaşı

 

İstanbul Fatih Karadeniz caddesinde bulunan bir mezartaşı:

 

Hüve’l Bâkî
Eşrâf-ı Kuzattan (Kadılar Eşrafından)
Sâbikân serlevhâ-i yesâr
Lâdikîzâde merhum
Ve Mağfûrun lehu İbrahim Şerif Efendi
Ruhu için El-Fâtiha
Sene 1240 Hicri (Miladi 1824)

Mezartaşı
Mezartaşı

 

Cibali, Esrar Dede Sk. No:15, 34083 Fatih/İstanbul

 

Bakıp geçme!

 

Bakıp geçme! ricam budur ey Muhammed ümmeti…
mevtanın, diriden heman bir fatihadır minneti.
Kabrimi ziyaret eden ey Muhammed ümmeti.
Bize bir fatiha ihsan eden bulur cenneti.
Hisar iskelesinde duhan (Tütün) tüccarından.
Kemahlı merhum ve mağfur ila rahmete rabbihi’l ğafur
El-hac Ömer Ağa ruhiyçün el-fatiha.
Sene 1267
fi 25 Cemaziyül Evvel

Mezartaşı
Süleymaniye Camii’nde bulunan bir Mezartaşı

Osmanlıca bir Mezar Yazısı

 

Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın da türbesinin bulunduğu Türkocağı’nda bulunan bir mezar yazısı:

Bağdat’ın Çadırcı Ailesinin güzîde evladı Süleyman Bey ameliyat-ı cerrâhiye neticesinde henüz on sekiz yaşındayken İsviçre’de irtihâl etti.
Zâirinden fâtiha niyâz eyler.
Fî sene 1337 – Kânun-i sâni

Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 2
Mezar yazısı 1
Türkocağı - Divanyolu
Türkocağı – Divanyolu

İstanbul Mercan Cami’de bulunan mezartaşı

İstanbul Mercan Cami’de bulunan mezartaşı çözümlemesi:

Ya Hüve
El çekip bilcümleden ettim bakâya rihleti
Terk edip geriye mal mülkü devleti
Kim gelirse kabrime ziyaret eyleyen ihvanımız
Okusunlar ruhum için “Kul hüvellah” ayeti
Kuşakçılar kethüdası merhum
Mustafa Ağa ruhuna fatiha
1278 Cemaziyül-Ahir
(Muharrem)