Fatih’ten bir Mezartaşı

 

İstanbul Fatih Karadeniz caddesinde bulunan bir mezartaşı:

 

Hüve’l Bâkî
Eşrâf-ı Kuzattan (Kadılar Eşrafından)
Sâbikân serlevhâ-i yesâr
Lâdikîzâde merhum
Ve Mağfûrun lehu İbrahim Şerif Efendi
Ruhu için El-Fâtiha
Sene 1240 Hicri (Miladi 1824)

Mezartaşı
Mezartaşı

 

Cibali, Esrar Dede Sk. No:15, 34083 Fatih/İstanbul

 

Osmanlıca bir Mezar Yazısı

 

Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın da türbesinin bulunduğu Türkocağı’nda bulunan bir mezar yazısı:

Bağdat’ın Çadırcı Ailesinin güzîde evladı Süleyman Bey ameliyat-ı cerrâhiye neticesinde henüz on sekiz yaşındayken İsviçre’de irtihâl etti.
Zâirinden fâtiha niyâz eyler.
Fî sene 1337 – Kânun-i sâni

Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 2
Mezar yazısı 1
Türkocağı - Divanyolu
Türkocağı – Divanyolu