Nakşıdil Valide Sultan Çeşmesi

Sultanahmet Bölgesinde bulunan Nakşıdil Valide Sultan Çeşmesi

LOKASYON

 

NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
NAKŞIDİL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

 

Sağ kısım kitabesi
Ayn-ı reʽfet menbaʽ-ı eltâf Han Abdülhamîd
Feyz-i eyyâmında cârî resm-i ihsân ü nevâlPerde-pûş-ı ismeti Nakşî kadın hazretleri
Mâder-i şehzâde-i Sultân Mahmûdü’l-hisâl

Orta kısım kitabesi;
Dâr-ı hayyâtını gördü âb yok yüksük kadar
Teşnelikden sâhası pejmürde çün huşk-misâl

Su deyü sükkânı iğneyle kuyu kazmak gibi
Oldular usret çekip bir çırpıdan hep bî-mecâl

Çeşme-sâr edip binâ rûh-ı Hüseyni kıldı şâd
Fîsebîlillâh bast etdi nice mâl ü menâl

Âb-ı sîmînin gören seyyâl zerrîn lûleden
Altın olukdan su dünyâsı çıkar eyler hayâl

Sol kısım kitabesi;
Katresince iki âlemde verip ecr-i cezîl
Tâ ebed katʽ etmeye hayr ü sevâbın Zü’l-Celâl

Su gibi târîhin icrâ kıldı atşâna Münîb
Çeşme-i Nakşî Kadın’dan gel gel iç âb-ı zülâl

Kaynak: https://kulturenvanteri.com
(E.T.: 31.8.2022)

1 Merhamet kaynağı, cömertlik menbaı Abdülhamid Han’ın
feyizli devrinde iyilik ve bahşiş teşrifatı caridir.2 İffet perdesinin örtücüsü, övülmüş huyları olan
Sultan Mahmut’un şehzadesinin annesi Nakşî Kadın Hazretleri,3 yılanlar evine dönen yeri yüzük kadar suyu akmaz bir
halde, çevresi susuzluktan kupkuru kalmış gördü.

4 Orada oturanlar, su arzusuyla iğneyle kuyu kazmak
gibi zorluklar çekmekten güçsüz düştüler.

5 Allah yolunda nice paralar harcayarak çeşmeler
yaptırıp Hz. Hüseyin’in ruhunu şad etti.

6 Kurnasından gümüş suyunu akar gören,
altınoluktan sular aktığını hayal eder.

7 Celal sahibi Allah, iki âlemde damlaları adedince
sevap verip ebediyen hayırlı ve iyi işlerini kesintiye uğratmasın.

8 Münip, susamışlara tarihini su gibi akıttı:
“Gel, Nakşî Kadın Çeşmesi’nden tatlı su iç.”

Kaynak: Fatih Belediyesi Kitabelerin Kitabı Fatih

Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi – Cağaloğlu

Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi – Cağaloğlu

Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
Ricâl-i Devlet-i Âliyyeden Ebniye-i Hâssa Müdür-i
Esbak merhûm es-Seyyid Abdülhalîm Efendinin
Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
Halîlesi Şerîfe Zeliha Hanımın ve bâni-î evvelînin
Ruhları içün El-Fatiha
Fî Receb
Sene 1287
Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
Ve mine’l Mâi Külli Şey’in Hayy
(Canlı Olan Herşey Sudan Yaratıldı)

 

Ricâl-i Devlet-i Âliyyeden Ebniye-i Hâssa Müdür-i
Esbak merhûm es-Seyyid Abdülhalîm Efendinin
Halîlesi Şerîfe Zeliha Hanımın ve bâni-î evvelînin
Ruhları içün El-Fatiha
Fî Receb
Sene Hicri 1287 / Miladi 1870

Ve mine’l Mâi Külli Şey’in Hayy
(Canlı Olan Herşey Sudan Yaratıldı)

 

Harita

https://www.google.com/maps?q=41.012238,28.975031&hl=en&t=h&z=16

 

 

Osmanlıca bir Mezar Yazısı

 

Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın da türbesinin bulunduğu Türkocağı’nda bulunan bir mezar yazısı:

Bağdat’ın Çadırcı Ailesinin güzîde evladı Süleyman Bey ameliyat-ı cerrâhiye neticesinde henüz on sekiz yaşındayken İsviçre’de irtihâl etti.
Zâirinden fâtiha niyâz eyler.
Fî sene 1337 – Kânun-i sâni

Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 1
Mezar yazısı 2
Mezar yazısı 1
Türkocağı - Divanyolu
Türkocağı – Divanyolu

Mesih Paşa Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H.994 / M.1585-1586

İnşa Kitabesi;
Hazret-i Paşa ki nâmıdır Mesîh
Kıldı çün ihyâ-yı dîne iltifât

Eyledi icrâ ayn-ı Selsebîl
Nûş edenler der ona “azbün Fırat”

Hâtif-i kudsî dedi târîhini
Mâ-i sâfî çeşme-i âb-ı hayât

Günümüz Türkçesi:
Mesih isimli Paşa Hazretleri dinin ihyasına ilgi gösterdiğinden Selsebil pınarı akıttı. İçenler ona Fırat gibi tatlı der. Gaybın sesi, tarihini“Şifalı su, hayat suyu çeşmesi” diye söyledi.

Tamir Kitabesi:
O ki nûr-ı ismet Hazret-i Beyhan Sultân kim
Mezîd-i ömr ede zâtın cihânda Hazret-i Mevlâ

Ki bu nev dil-cû çeşme harâbü’l-müşrif olmuşken
Kemâl-i himmetin sarfiyle el-hak kıldı nev ihyâ

Pesendîde yapıp bu ayn-ı cûdiyle li-vechillâh
İmâmeyn aşkına bu âb-ı pâkî eyledi icrâ

Onun Kalâyî târîhin dedi âb-ı hayât-âsâ
Zihî bu ayn-ı Beyhân Sultân ihyâ kıldı nev zîbâ

Günümüz Türkçesi:
İffet nuru Beyhan Sultan Hazretleri’nin Allah, cihanda ömrünü artırsın.  Bu yeni güzel çeşme haraba yüz tutmuşken kemal mertebesindeki himmetini sarf ederek doğrusu ona yeniden hayat verdi. 

Avrupa Yakası, Hırka-i Şerif, 34091 Fatih/İstanbul

Hatice Kadın Çeşmesi

Bu çeşme-i zemzem-âsâ mahz-ı ayn-ı rahmet-i Hakdır  

Ki Mektûbî Emin Efendi rûhıyçün olup icrâ 

Kemâl-i şefkatinden bu mahalde mâderi anın

Hatice Kadın etdi sarf-ı Tayyib-i mâl ile ihyâ 

Hudâ banisini hem oğlunu cennetde cem’itsün 

İkisin dahi âb-ı Kevser ile eyleyüb irvâ

Bu hayre Behçeti çok hizmet itdi hem didi târih

Suyun buldu yerinde âb-ı dil-cû çeşme-i ra’nâ
H. 1193/ M. 1779–1780 tarihinde inşa edilen Hatice Kadın Çeşmesi, bir anne tarafından oğlu adına yaptırılan çeşmelerden bir tanesidir. Çeşme kitabesinde Hatice Kadın isimli şahsın, oğlu Mektubi Emin Efendi’nin ruhu için yapıldığı ifade edilmiş ve anne ile oğlun Cennette buluşması temennisinde bulunulmuştur.