ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı – Kadırga

Kadırga Parkında bulunan namazgâh ve çeşme

Kadırga Liman Caddesi’nde yer alan 1193 H. (1779) de Esmâ Sultan tarafından vakfolunan namazgâh (namaz kılınan yer – küçük açık mescit)

ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga
ESMA SULTAN ÇEŞMESİ ve Namazgahı- Kadırga

 

“ Dürret-ül tâc-ı kerem dohter-i Sultan Ahmed”
Kerem tacının incisi, Sultan Ahmet’in kızı,

“ Menba’-ı cû-yi atâ hazret-i Esmâ Sultan”
Cömertlik ırmağının menbâı Esma Sultan Hazretleri

“ Yaptı bu çeşme-i dil-cûyi rizaenlillah”
Bu gönüle hoş gelen çeşmeyi Allah rızası için yapdırdı

“ Taşnegân-ı ümemi eyledi yekser reyyan”
Ümmetin susamışlarını suya kandırdı

“ İki cânibde iki çeşme olub iki cenah”
“ İtdi kuş gibi bu hayr evc-i kabule tayeran”
İki tarafta iki çeşme iki kanat gibi olup bu hayır eseri kuş gibi kabul göğüne uçtu

“ Eyleyüb cümle-i hayratını makbul-i Hüdâ”
Allah, bütün hayırlarını kabul eyleyip

“ Katre-i âbı kadar ide sevabın ihsan”
Suyunun damlası kadar sevap ihsan etsin

“ Zevci merhum Veziriâzamı Muhsinzade”
“ Ruh-i pâkin ide Hak nâil-i ecr-ü ğufrân”
Eşi merhum veziriazam Muhsinzade’nin temiz ruhunu Allah, ecir ve mağfirete nail eylesin.

“ Didi itmâmına tevfik-i duâ-gû tarih”
Duacısı Tevfik, tamamlanışına tarih söyledi

“ Dil-küşâ kıldı bu nev çeşmeyi Esma Sultan” (1193)
Bu yeni çeşmeyi Esma Sultan, gönül açan bir yer olarak yapdırdı.”