Cibali Ayakapı Hamamı Kitabesi

Cibali Ayakapı Hamamı Kitabesi

Bihamdillâh bu cây-ı hurrem-âbâd
Hezâran sa‘y ile buldu çün itmâm
Bu âlî menzile denildi târîh
Ki yüzü suyudur şehrin bu hammâm
Hicri 990 – Miladi 1582

Mimar Sinan tarafından yapılan bu hamam İstanbul Fatih İlçesi Cibali Semtinde bulunuyor.

BEYAZIT-I CEDİT CAMİ – KARAKÖY – İSTANBUL

Osmanlıca kitabesinde yazanların çözümlemesi:

Bayezid Camiini mahvetmişdi şiddet-i nar
Nice eshab-ı hamiyyet say ile kıldı imar

Geçme iç âb-ı zilalden, şifadır yar-u ağyara
Çeşmenin baniyesi Saraylı Şekerpare

Mercan Mirâhor Hasan Ağa Çeşmesi

İstanbul Fatih İsmetiye Caddesi’nde bulunan Mirâhor Hasan Ağa Çeşmesi Çözümlemesi


1
Rikâb-ı Hazret-i Hân Ahmed-i muzafferde
Hulûs ile nice müddet edâ-yı hizmet eden
2
Hasan Ağa kim odur mirâhûr-ı evvel
Sehâ vü lûtf ile mevsûf kân-ı hulk-ı hasen
3
Kemâl-i cûd ile bir çeşme kıldı cârî kim
Safâ vü neş’e bulur dem-be-dem zülâlin içen
4
Cenâb-ı Hazret-i Feyyâzdan budur mes’ûl
Eserlerin ede zîb-i kabûl ile ahsen
5
Dedim bu menbaʽ-ı dil-cûya Hâfızâ târîh
“Adîl-i çeşme-i âb-ı hayât ayn-ı hasen”


Hicri 1133 / Miladi 1720-21


Muzaffer padişah Ahmet Han Hazretleri’nin huzurunda ihlâs ile çok zaman hizmet eden mirâhûr-ı evvel Hasan Ağa, cömertlikle tavsif olunmuş güzel ahlâk kaynağı bir zattır.

Cömertliğinden öyle bir çeşme akıttı ki tatlı suyundan içen her zaman safa ve neşe bulur.

Feyyâz olan Allah’dan istenen, eserlerini güzel bir kabul ile güzelleştirsin.

Ey Hafız, bu gönüle hoş gelen su menbâına tarih söyledim: “Ölümsüzlük suyu çeşmesinin eşi, güzel çeşme.”

MÎRÂHUR (ﻣﻴﺮﺍﺧﻮﺭ)  (Fars. mіr “bey, emîr” ve āḫūr “ahır” ile mіr-i āḫūr mіr-āḫūr
Sarayda atların bakımı ve yönetimiyle görevli kimse, imrahor


İstanbul Mercan Cami’de bulunan mezartaşı

İstanbul Mercan Cami’de bulunan mezartaşı çözümlemesi:

Ya Hüve
El çekip bilcümleden ettim bakâya rihleti
Terk edip geriye mal mülkü devleti
Kim gelirse kabrime ziyaret eyleyen ihvanımız
Okusunlar ruhum için “Kul hüvellah” ayeti
Kuşakçılar kethüdası merhum
Mustafa Ağa ruhuna fatiha
1278 Cemaziyül-Ahir
(Muharrem)

Hatice Kadın Çeşmesi

Bu çeşme-i zemzem-âsâ mahz-ı ayn-ı rahmet-i Hakdır  

Ki Mektûbî Emin Efendi rûhıyçün olup icrâ 

Kemâl-i şefkatinden bu mahalde mâderi anın

Hatice Kadın etdi sarf-ı Tayyib-i mâl ile ihyâ 

Hudâ banisini hem oğlunu cennetde cem’itsün 

İkisin dahi âb-ı Kevser ile eyleyüb irvâ

Bu hayre Behçeti çok hizmet itdi hem didi târih

Suyun buldu yerinde âb-ı dil-cû çeşme-i ra’nâ
H. 1193/ M. 1779–1780 tarihinde inşa edilen Hatice Kadın Çeşmesi, bir anne tarafından oğlu adına yaptırılan çeşmelerden bir tanesidir. Çeşme kitabesinde Hatice Kadın isimli şahsın, oğlu Mektubi Emin Efendi’nin ruhu için yapıldığı ifade edilmiş ve anne ile oğlun Cennette buluşması temennisinde bulunulmuştur.